image image image

O nas

Niepubliczna Poradnia Specjalistyczna jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

W czerwcu 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 10-lecia poradni oraz 49 Oddziału PTD w Świdnicy.

W 2012 r. otrzymałam zgodę Starostwa Powiatowego  w Świdnicy na wprowadzenie w naszej poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka: opracowywanie  diagnozy(zwoływanie zespołów do wystawiania opinii) oraz prowadzenie odpowiednich działań terapeutycznych.

12 czerwca 2002r. powołano w Świdnicy Niepubliczną Poradnię Specjalistyczną Psychologiczno-Pedagogiczną (wtedy w nazwie miała „dla Dzieci i Młodzieży ze Specyficznymi Trudnościami w uczeniu się „-tak wówczas określano  DYSLEKSJĘ). W czerwcu 2002 roku na mocy uchwały Zarządu Głównego PTD w Gdańsku powołano 49 Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Świdnicy. W kwietniu  2002 r. MEN wprowadziło  zmiany w Ustawie o systemie oświaty, które nadały  ważność  opiniom  wystawianym  przez niepubliczne poradnie  psychologiczno- pedagogiczne w zakresie diagnozy dysleksji. W marcu 2003 r. po szkoleniu w EEG Instytucie w Warszawie jako pierwsza poradnia oświatowa (a nie z NFZ) wprowadziliśmy badania EEG jako jeden z elementów diagnozy dysleksji  oraz wdrożyliśmy jako pionierzy  w placówce oświatowej komputerowe treningi mózgu–tzw. EEG- Biofeedback.

Konferencja z 2004 r. "ADHD-terror zmysłów" zorganizowana przez 1. Oddział PTD oraz PSTiS w Helenowie, zainteresowała mnie zaburzeniami  i terapią Integracji Sensorycznej. Tam też wzięłam udział w szkoleniu na terapeutę Integracji Sensorycznej. W roku 2010 wyposażyłam salę i wdrożyłam w Niepublicznej Poradni Specjalistycznej w Świdnicy terapię SI. W 2004 r. poznałam też temat Treningu Słuchowego Metodą Tomatisa (uczestniczyłam w turnusie wakacyjnym w Poroninie). Pisząc w 2005 r. pracę na studiach podyplomowych z Terapii Pedagogicznej oraz na Pedagogice te 3 metody oraz Kinezjologię Edukacyjną i Terapię Pedagogiczną z zeszytami Ortograffiti opisałam jako główne i dające duże szanse na  postęp  w terapii dysleksji i ADD/ADHD. W 2008r. wprowadziłam w poradni treningi słuchowe metodą prof.A.Tomatisa, Fast ForWord, w 2012.r. Metodę Johansena, a Metoda Warnkego jest w trakcie przygotowań.  

Pracownicy:

Danuta Stempowska

Dyrektor poradni

 

Małgorzata Sadowska - Sekretariat, Badania EEG 

Monika Słupek - Asystent Dyrektora, Terapeuta EEG - Biofeedback

 

Ewa Starzycka

Dyplom: Psychologia- Uniwersytet Wrocławski.

Studia Podyplomowe: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika.

Szkolenia:

Anna Kubik

Dyplom: Rehabilitacja Ruchowa, Terapia Neurorozwojowa, Pedagogika.

Szkolenia:

Alicja Muszyńska

Dyplomy:

Uniwersytet Wrocławski:

1.Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza;

2.Psychologiczne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Młodzieży z trudnościami (Diagnoza zaburzeń rozwoju oraz terapia funkcji zaburzonych);

3.Szkoła Kontaktów Interpersonalnych (Specjalista w doradztwie psychologiczno-pedagogicznym);

Dolnośląska Szkoła Wyższa:

4.Terapia Pedagogiczna.

Szkolenia:

Beata Gil

 Dyplom: Neurologopeda Kliniczny, Logopeda, Oliofrenopedagog, Filogog polski.

 Szkolenia:

Aleksandra Kuc-Górka

Dyplom: Logopeda, Pedagog, Neurologopeda.

Szkolenia:

Anna Pietrzyk-Lipka

Dyplom: Pedagogika Opiekuńcza z Terapią Uniwersytet Wrocławski, diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Szkolenia:

Kinga Żurek

Dyplom: Psycholog, Pedagog.

Szkolenia:

Elżbieta Kucharska

Dyplom: Pedagogika Specjalna, specjalność – rewalidacja upośledzonych umysłowo,

Studia Podyplomowe: Logopedia, Glottodydaktyka,

Szkolenia: